Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. július 19. péntek
Emília, Esztella
Holnap: Illés napja lesz

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Beruházások, fejlesztések

Dabasi kerékpárhálózat fejlesztése, Vörösmarty utcai szakasz

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kétoldali kerékpársáv építése 2010. novemberében befejeződött, megtörtént a műszaki átadás-átvétel. Jelenleg folyik a hivatalos forgalomba helyezési eljárás.

Kerékpár-hálózat fejlesztése

Projekt neve:
„Dabasi kerékpárhálózat fejlesztése, Vörösmarty utcai szakasz”
Azonosító száma: KMOP-2.1.2-09-2009-0016

logopar

Projekt összköltsége a pályázat szerint bruttó: 126.330.073 Ft
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 89.928.368 Ft
Az Önkormányzat saját forrása: 36.401.705 Ft

Kedvezményezett: Dabas Város Önkormányzata (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.)
Tel.: 06-29/561-200

Közreműködő szervezet: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.)

Kivitelező: DV Konzorcium (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
Tel.: 06-76/540-060

Műszaki ellenőr: Fabók Ferenc Tel: 06-30/265-3854

Projekt időtartama: 2010. május – 2010. október

Projekt összefoglalása:
A 6 m szélességű Vörösmarty úton 2 x 1,5 m széles, 1815,5 m hosszban megépülő kétoldali kerékpársáv csatlakozva a már meglévő kerékpárhálózathoz, biztosítja az akadálymentes, környezettudatos és alternatív közlekedés feltételeit, az esélyegyenlőségi szempontoknak is eleget téve. A kétoldali kerékpársáv építésével párhuzamosan 2 db, 5 férőhelyes biztonságos kerékpártároló létesül. Az átlagos napi forgalom a megvalósítást követő 5 évig várhatóan 10 %-kal növekszik, majd 5 %-kal, elérve a 981 átlagos napi forgalmi értéket. Megépülésével biztosított az oktatási, egészségügyi, közigazgatási intézmények, bevásárló egységek, sportcentrum, vasútállomás, bíróság, posta, bankok, mentőállomás, tűzoltóság biztonságosabb elérése.

Társadalmi hasznosság: A projekt sikeres megvalósítása hosszú távon hozzájárul a település fejlődéséhez, a jó közlekedési infrastruktúra helyben tartja a vállalkozásokat, idetelepedésre ösztönöz másokat, elősegítve a munkaerő helyben foglalkoztatását, megtartását, hozzájárul az innováció ösztönzéséhez.

A projekt hozzájárul a település, a kistérség, a régió fejlődéséhez, illeszkedik a regionális programokhoz, úgymint: természeti-épített környezet védelme és fejlesztése, élhető régió megvalósítása, akadálymentes Magyarország, a település rendezési tervéhez, a helyi építési előírásokhoz és ezek közlekedést alátámasztó részeihez.

A beruházás megvalósulásával javul a településkép, az épített környezet minősége, növekszik a lakosság komfort érzése, környezettudatossága, „élhető város” jön létre.


A fejlesztés indokoltsága:
Településszerkezet: az elmúlt évtizedben a település folyamatosan fejlődött, a közlekedés, közigazgatás, közintézményi infrastruktúra tekintetében, mely fejlődés a településre vonzotta a gazdaság résztvevőit, felgyorsítva idetelepülésüket a város északi részén kialakított ipari parkba – elősegítve a lakosság helyben maradását.
Demográfia: A település népessége folyamatosan nő, lakossága 16 595 fő, korcsoport összetétele az országos tendenciának megfelelő. Az aktív korú népesség kb. 1/3-a Budapesten dolgozik, 2/3-a a helyi ipari parkban, illetve a településen, igénybe véve a helyi infrastruktúrát és közszolgáltatásokat.
Intézményrendszer: A településen 8 db napközi otthonos óvoda, 4 db általános iskola, valamint szakközépiskola és gimnázium működik, elszórtan elhelyezkedve, miáltal igen jelentős a napi közlekedésben résztvevő kiskorúak száma is. Sportolni a helyi uszodában, sportcsarnokban, iskolai sportszakkörökben lehet.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Gyámhivatal, Szociális Szolgálat, Védőnői Szolgálat biztosítja a tanácsadást, szervezi a szociális ellátást. Dabas, mint kistérségi központ, kiszolgálja a kistérség 42.000 fős lakosságát, teljes értékű funkciókkal rendelkezve a környező településekre valódi vonzást gyakorol.
Infrastruktúra, közlekedés: A település közművesítettsége befejezettnek számít, a közösségi közlekedést vasút, távolsági autóbuszjárat biztosítja.
A település térségközponti funkciója jelentősen megterheli a város belterületi közútjait, nem kímélve a gyóni városrészt sem, ahol számos közcélú intézmény található.
A megnövekedett lakosságszám és a közlekedési szokások változása – egyre inkább előtérbe kerül az alternatív közlekedés – előrevetíti a kerékpáros forgalom növekedését, igényelve a kerékpárutak folyamatos kialakítását, ezek bekötését a város közlekedési hálózatába. Jelenleg a település 9,98 km egybefüggő belterületi kerékpárút hálózattal rendelkezik, mely egyben egy térségi hálózat gerinceleme. A kerékpárút hálózatra főleg a hivatásforgalmi közlekedés jellemző, a közintézmények (okmányiroda, önkormányzat, oktatási-nevelési intézmények, szociális- és egészségügyi intézmények), munkahelyek, szabadidős létesítmények megközelítése céljából.
A gyóni településrészen megépítendő kerékpárút szakasz csatlakozik a településen áthaladó, jelentős forgalmú 5202 j. közút mentén húzódó kerékpárúthoz, megkönnyítve a kerékpárosok részére a város más részein található intézmények, célpontok megközelítését, ugyanakkor a pályázatban szereplő kétoldali kerékpársáv teszi lehetővé a kerékpárosok számára a gyóni településrészen elhelyezkedő egységek gyorsabb, biztonságosabb elérését.

Érintett településrész lakosságának száma: 4283 fő
Kerékpáros balesetek összesen (5 év): 10 db

A projekt célja:
Általános cél: élhető város megteremtése, magas színvonalú szolgáltatásokkal, infrastruktúrával, hozzájárulás a térség, régió területfejlesztéséhez.
Hosszú távú cél: A közlekedés korszerűsítése, környezettudatossá tétele, az egészséges életmód elősegítése az alternatív közlekedés fejlesztésével, turizmus élénkítése. A helyi közúti forgalom tehermentesítése, kerékpáros balesetek számának csökkentése, a károsanyag kibocsátás, zaj- és légszennyezés csökkentése, mely hozzájárul az „élhető város” megteremtéséhez.
A térségi kerékpárút hálózat bővítése, megteremtve a térség biztonságos belső közlekedési rendszerének kialakulását.
Rövid távú cél: A települési belterületi kerékpárút hálózat bővítése, az alternatív közlekedés fejlesztése, közszolgáltatások gyorsabb, biztonságosabb elérése, közlekedés minőségének javítása, a munkahelyek, intézmények biztonságos megközelítése. A gyóni alközpontban található közszolgáltatásokat nyújtó célpontok (iskola, óvoda, kereskedelmi egységek, vasútállomás) bekapcsolása a város kerékpáros forgalmába. A megépülő Vörösmarty úti kétoldali kerékpársáv nagyban elősegíti az említett célpontok gyorsabb, biztonságosabb elérését Gyón lakói számára, valamint a város többi részén élő lakosság számára azáltal, hogy a Vörösmarty úti kétoldali kerékpársáv csatlakozik a már meglévő kerékpárút hálózathoz, mely a város hosszanti gerince mentén húzódó 5202 j. közút mellett halad. Ugyanez igaz fordítva is, hogy a gyóni lakosok könnyebben érik el a város más részein található közcélú intézményeket. Biztonságos kerékpártárolók építésével lehetővé válik a lakosság számára a kerékpárok biztonságos elhelyezése.
Eredmények: 1815,5 m hosszú kétoldali kerékpársáv, 2 db 5 férőhelyes biztonságos, mindenki által igénybe vehető kerékpártároló.
Alternatív lehetőségek: érdemi normatíva nincs, mivel csak a megépítendő kétoldali kerékpársáv tudja biztosítani a forgalom egyenletes eloszlását, és a célcsoportok lehető legkönnyebben és legbiztonságosabban történő megközelítését.

A projekt során fontos szempont az akadálymentes, környezettudatos megvalósítás, a csapadékvíz elvezetés, a forgalomtechnikai eszközök létesítése mind ezt a célt szolgálják.
A projekt megvalósulásával jelentősen javulnak az alternatív közlekedés feltételei, csökken a környezet terhelése, a már létező belterületi kerékpárhálózat bővül.

A településen végighúzódó 9,98 km-es kerékpárhálózat nem elégíti ki teljes mértékben a település alternatív közlekedési szükségleteit, nem teszi elérhetővé a lakosság számára sok fontos közcélú intézmény kerékpárúton történő megközelítését. Az elmúlt 5 évben a város kerékpárút forgalma 75 %-kal nőtt, ami egyértelműen jelzi, hogy szükséges a hálózat továbbfejlesztése.

A megépíteni kívánt kétoldali kerékpársáv illeszkedik a kistérség 2000-ben elkészített fejlesztési programjához – mely Dabas város településrendezési tervéhez hasonlóan – tartalmazza a jelen pályázat keretében megvalósulásra kerülő kétoldali kerékpársáv nyomvonalát. A megépítendő nyomvonal kijelölésére társadalmi és lakossági egyeztetést követően került sor, a helyi kerékpáros civil szervezet, a Dabasi Szabadidős SE folyamatosan részt vett az egyeztetés és a tervezés során.

A beruházás megvalósulásával javul a településkép, az épített környezet minősége, növekszik a lakosság komfortérzete, javul az épített környezet minősége, a városkép, egyre inkább élhető város jön létre.

A projekt célcsoportja:
A projekt elsődleges célcsoportja a megépítendő kétoldali kerékpársáv környezetében élő lakosság, a Vörösmarty utca, a rá merőleges, illetve párhuzamos utcák lakossága, akik ezen szakasz használatával közelítik meg a célállomásaikat.
Másodlagos célcsoport a gyóni alközpontban élő lakosság (4283 fő).
További célcsoport: munkahelyeket, intézményeket, közszolgáltatásokat célzó dabasi lakosság.
A célcsoportok szükségletei: munkahelyek, közcélú intézmények, közösségi közlekedést nyújtó állomások, megállóhelyek gyors, biztonságos megközelítése, mindenki számára hozzáférhető biztonságos kerékpártárolók használata.
Közvetett célcsoportok: a kistérségi intézményeket, munkahelyeket rendszeresen kerékpárral megközelítő kistérségi lakosság (kb. 1800-1900 fő).
A város turisztikai nevezetességei (természetvédelmi terület), szabadidős, rekreációs intézmények (sportcsarnok, uszoda, strand), kulturális programjait kerékpárral megközelítők.

A projekt részletes szakmai tartalma:
A kétoldali kerékpársáv kiépítésével párhuzamosan a meglévő szilárd burkolatú út megerősítése és a csapadékvíz elvezetése is megtörténik. Az utcában zárt csapadékvíz-elvezető rendszer működik (500-as beton csapadékvíz-elvezető). A csapadékcsatorna aknái, víznyelői a burkolati szint alá kerültek évekkel ezelőtt, ezért fémkeresővel végezték el a feltárásukat. Ennek eredményeként a Vasút út és a Kászonyi Dániel utca között jól működőnek találták a csatornát és a hozzá tartozó tisztító aknákat. A Bartók Béla út és a Kászonyi Dániel utca között nem találták meg a csatornát, ezért kétoldali 300 KG PVC csatorna csövet terveztek, új víznyelő akna kialakításokkal.
A Vörösmarty utca itatott makadám burkolatú eredetileg, de felületi zárásként MultiMac burkolatot kapott évekkel ezelőtt.
Gyalogos járda beton burkolattal rendelkezésre áll a szelvényezés szerinti jobb oldalon, teljes hosszban.
A tervezés során a műszakilag fenntartható, költségkímélő műszaki megoldásra és az akadálymentes kialakításra törekedtek a tervezők. A településen lakók igényeinek felmérése nyomán a legnagyobb hangsúlyt a mozgásukban korlátozott személyek, valamint a babakocsival közlekedő kismamák igényeire fektették.
A Vörösmarty utca átlagosan 6,0 m burkolat szélességgel rendelkezik. A felmért forgalmi adatok és a több helyen szűk keresztmetszeti lehetőségek alapján kétoldali kerékpársáv kialakítása lehetséges. A meglévő burkolat mellett új útalapot kell kialakítani a kerékpársávok részére, mintakeresztszelvény szerinti rétegrenddel. A meglévő út és a tervezett kerékpársávok teherbírását azonosra alakítják ki a vonatkozó útügyi műszaki előírások szerint. A tervezett szélesítés 2 x 1,65 m (1,5 m kerékpársáv + 15 cm felfestés). A kerékpársávok széleinél folyóka került betervezésre (víznyelőkkel), amely megtámasztja az útburkolat szélét is. A vízszintes vonalvezetésnél a meglévő burkolat nyomvonalát követik.
Az utcában 7 db buszmegálló található. A Volánbusz Zrt. és az Önkormányzat képviselőivel egyeztetve ebből 2 db marad meg. A megmaradó megállóknál kiemelt peron építését kérte a Volánbusz Zrt. képviselője, 18 m hosszúságban és 1,5 m szélességben. A buszmegállóknál a burkolat bazalt betonból készül.
A 0+835 km szelvénynél telefon oszlop kiváltása szükséges. A Vörösmarty utcába csatlakozó utcáknál 10 m hosszban és min. 5 m szélességben ívkorrekció és burkolat megerősítés van tervezve, a közút kezelőjének előírásai szerint.

 

 

 

tajekoztato

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.